Nieuwe Aanbestedingswet 201.... status september 2011

De huidige stand van zaken, per september 2011. 

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de aanbestedingswet voor onbepaalde tijd opgeschort. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hierover diep teleurgesteld.

 

LET OP, onderstaande wijzigingen zijn nog niet van kracht. Het wachten is nu wat de Minister hier mee gaat doen en wanneer de wijzigingen in de Tweede Kamer worden besproken. Wordt vervolgd…….

De bedoeling is dat met de nieuwe aanbestedingswet een modern wettelijk kader voor het aanbesteden wordt gemaakt. De voorlopige beleidsvoornemens van de Minister van Economische Zaken zijn opgenomen in het Consultatiedocument. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

Meer aandacht voor proportionaliteit van selectiecriteria met betrekking tot:

Financiële en economische draagkracht

 • De meest recente accountantsverklaring mag geen zogenaamde continuïteitsparagraaf bevatten
 • De omzeteis niet meer dan 300% van de opdrachtwaarde is
 • Alleen vragen naar omzet van het afgelopen jaar
 • Technische en beroepsbekwaamheid

Maximaal 3 referentieprojecten

 • Omvang van het referentieproject mag maximaal 60% van de geraamde omvang bedragen
 • De referentieprojecten staan in verband met de opdracht
 • Indien men niet voldoende referenties heeft mag op een andere manier de deskundigheid worden aangetoond
 • Aan een combinatie mogen geen hogere eisen worden gesteld dan aan een enkele inschrijver

Beroepsbevoegdheid

 • De eisen omtrent financiële en economische draagkracht mogen alleen gebruikt worden als geschiktheidseisen (knock-out) en niet als selectiecriteria (wegingscriteria)
 • Het voornemen is dat het een aanbestedende dienst wordt toegestaan een bankgarantie te vragen van hooguit 5% van de opdrachtwaarde. Als om een zwaardere garantie wordt gevraagd moet dit worden toegelicht.
 • Indien de aanbestedende dienst af wil wijken van de in de genoemde criteria dan moet zij uitleggen waarom zij hier om vraagt; het zogenaamde ‘comply or explain’ principe.
 • Grotere ondernemingen mogen niet onnodig bevooroordeeld worden
 • Toetsing integriteit van bedrijven 
 1. Het voornemen is dat COVOG (Ministerie van Justitie) de integriteit van ondernemers verplicht gaat toetsen.
 2. Het voornemen is dat een afgegeven integriteitsverklaring aanbesteden twaalf maanden geldig zal zijn.
 3. Het voornemen is dat van onderaannemers of toeleveranciers geen integriteitsverklaring geëist mag worden tenzij gebruik wordt gemaakt van hun technische en beroepsbekwaamheid of financiële en economische draagkracht.
 • Duidelijke motivatie bij afwijzing
 1. Bij het bekendmaken van de voorgenomen afwijzing moet de aanbestedende dienst motiveren waarom de desbetreffende inschrijver of gegadigde de opdracht niet gegund krijgt. De eindscores van de afgewezen ondernemer en die van de ondernemer die geselecteerd is moeten bekend worden.
 2. Er moet worden aangegeven (voor zover van toepassing) hoe de afgewezen ondernemer op specifieke kenmerken heeft gescoord en waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet de maximale score is toegekend.
 • Het opnemen van een bepaling waardoor onnodig clusteren van aanbestedende diensten wordt tegengegaan.
 1. Het verplichten van aanbestedende diensten tot het opdelen van opdrachten in percelen waar dit mogelijk is en dit geen nadelige economische gevolgen heeft;
 2. Het verplichten van aanbestedende diensten om op verzoek te motiveren waarom een opdracht niet in meerdere opdrachten is gesplitst of waarom niet is gekozen voor het opdelen in percelen
 • De aanbestedingsstukken dienen kosteloos beschikbaar te worden gesteld
 • Procedures voor nationale aanbestedingen van opdrachten tussen de 50.000 euro en de Europese drempelbedragen voor diensten en leveringen; ofwel openbaar aanbesteden of meervoudig onderhands
 • Procedures voor nationale aanbestedingen van opdrachten tussen de 1.5 miljoen euro en de Europese drempelbedragen voor werken; ofwel openbaar aanbesteden of meervoudig onderhands
 • Het verminderen van administratieve lasten voor inschrijvers middels de Eigen Verklaring Aanbesteden. Deze verklaring bevat informatie over de bewijsstukken die betrekking hebben op uitsluiting, economische en financiële draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. In de regelgeving zal vastgelegd worden op welke wijze de verklaring aan het eind van de selectiefase kan worden geverifieerd.