WIRA

 

Wet implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijn Aanbesteden

Op 19 februari jongstleden is de WIRA (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) in werking getreden.

Doel van de WIRA is om ondernemers doeltreffende rechtsbeschermingsmiddelen te bieden die ingezet kunnen worden als er in strijd met de aanbestedingsregels wordt gehandeld.

  • Conform de huidige praktijk dient een termijn van ten minste 15 kalenderdagen tussen de voorlopige en definitieve gunning in acht te worden genomen, tenzij er maar één inschrijver is aan wie de opdracht is gegund;
  • Als de aanbestedende dienst verzaakt een gunningsbeslissing te motiveren gaat de (bezwaar) termijn van 15 kalenderdagen nog niet van start waardoor ondernemers buiten deze termijn succesvol bezwaar kunnen aantekenen bij de rechter;
  • Een vordering tot vernietiging van een gunningsbeslissing dient binnen een termijn van 30 kalenderdagen te geschieden in geval de opdracht conform de aankondigingsvoorschriften door de aanbestedende dienst is gepubliceerd;
  • In geval overheidsopdrachten niet zijn gepubliceerd conform de aankondigingsvoorschriften kan een ondernemer om vernietiging verzoeken binnen een termijn van 6 maanden nadat de overeenkomst is gesloten;
  • Bouwwerken die in economische en technisch zin samenhangen mogen niet opgesplitst worden in meerdere opdrachten om aan de aanbestedingsplicht te ontkomen;
  • Aanbestedende diensten mogen inschrijvingen niet ongeldig verklaren vanwege het niet bijvoegen van verklaringen als uit de aanbestedingsdocumenten niet duidelijk blijkt dat deze bijgevoegd moesten worden;
  • Op het toevoegen of verwijzen naar algemene voorwaarden van de inschrijver staat de sanctie van ongeldigheid van de inschrijving;
  • In een afwijzingsbericht moet de aanbesteder de inschrijver(s) in kennis stellen van de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijver ten opzichte van de afgewezen inschrijving;
  • De verwijzing naar certificaten of keurmerken in de aanbestedingsdocumenten is alleen toegestaan als bepaalde producteigenschappen zich moeilijk laten omschrijven;
  • De verwijzing naar certificaten of keurmerken in de aanbestedingsdocumenten moet vergezeld gaan met de woorden ‘of gelijkwaardig’ om uitsluiting van vergelijkbare oplossingen te voorkomen.